தொகுத்தளிப்பு உதவித்துளிகள் | Ama Vedic Services

தொகுத்தளிப்பு உதவித்துளிகள்

எழுத்து வடிவங்கள்

Filtered HTML

 • இணையபக்க முகவரிகள் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரிகள் தானாகவே தொடர்பிகளாக மாற்றப்படும்.
 • Shortcodes usage

 • அனுமதிக்கப்பட்ட HTML ஒட்டுகள்: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>

  This site allows HTML content. While learning all of HTML may feel intimidating, learning how to use a very small number of the most basic HTML "tags" is very easy. This table provides examples for each tag that is enabled on this site.

  For more information see W3C's HTML Specifications or use your favorite search engine to find other sites that explain HTML.

  குறிச்சொல் வரையறைகள்நீங்கள் தட்டச்சியதுஉங்களுக்கு கிடைப்பது
  அடுத்த பக்கங்களை இணைப்பதற்கு நங்கூரங்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறன.<a href="https://www.amavedicservices.com">Ama Vedic Services</a>Ama Vedic Services
  வலியுறுத்தப்பட்டது<em>வலியுறுத்தப்பட்டது</em>வலியுறுத்தப்பட்டது
  Strong<strong>Strong</strong>Strong
  மேற்கோள் காட்டப்பட்டது<cite>மேற்கோள் காட்டப்பட்டது</cite>மேற்கோள் காட்டப்பட்டது
  மேற்கோளிடப்பட்ட தொகுப்பு<blockquote>மேற்கோளிடப்பட்ட தொகுப்பு</blockquote>
  மேற்கோளிடப்பட்ட தொகுப்பு
  நிரற்தொடர்களை காண்பிப்பதற்கான நிரல் வரி எழுத்து வடிவம்.<code>நிரல்வரியாக்கப்பட்டது.</code>நிரல்வரியாக்கப்பட்டது.
  வரிசைப்படுத்தப்படாத பட்டியல் - ஒவ்வொரு பட்டியல் உருப்பினை தொடங்கவும் <li> இனை பயன்படுத்தவும்<ul> <li>முதல் உருப்பு</li> <li>இரண்டாம் உருப்பு</li> </ul>
  • முதல் உருப்பு
  • இரண்டாம் உருப்பு
  வரிசைப்படுத்தப்பட்ட பட்டியல் - ஒவ்வொரு பட்டியல் உருப்பினை தொடங்கவும் <li> இனை பயன்படுத்தவும்<ol> <li>முதல் உருப்பு</li> <li>இரண்டாம் உருப்பு</li> </ol>
  1. முதல் உருப்பு
  2. இரண்டாம் உருப்பு
  li குறிச்சொல்லுக்கு உதவிப்பக்கம் இல்லை
  Definition lists are similar to other HTML lists. <dl> begins the definition list, <dt> begins the definition term and <dd> begins the definition description.<dl> <dt>முதல் சொல்</dt> <dd>முதல் வரையறை</dd> <dt>இரண்டாவது சொல்</dt> <dd>இரண்டாவது வரையறை</dd> </dl>
  முதல் சொல்
  முதல் வரையறை
  இரண்டாவது சொல்
  இரண்டாவது வரையறை
  dt குறிச்சொல்லுக்கு உதவிப்பக்கம் இல்லை
  dd குறிச்சொல்லுக்கு உதவிப்பக்கம் இல்லை

  Most unusual characters can be directly entered without any problems.

  If you do encounter problems, try using HTML character entities. A common example looks like &amp; for an ampersand & character. For a full list of entities see HTML's entities page. Some of the available characters include:

  எழுத்து விவரம்நீங்கள் தட்டச்சியதுஉங்களுக்கு கிடைப்பது
  Ampersand&amp;&
  இற்கும் மேலான&gt;>
  இற்கும் குறைவான&lt;<
  மேற்கோள் குறி&quot;"
 • Lines and paragraphs are automatically recognized. The <br /> line break, <p> paragraph and </p> close paragraph tags are inserted automatically. If paragraphs are not recognized simply add a couple blank lines.

Plain text

 • HTML குறிச்சொற்கள் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை.
 • இணையபக்க முகவரிகள் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரிகள் தானாகவே தொடர்பிகளாக மாற்றப்படும்.
 • Lines and paragraphs are automatically recognized. The <br /> line break, <p> paragraph and </p> close paragraph tags are inserted automatically. If paragraphs are not recognized simply add a couple blank lines.